Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Här hittar du de vanligaste frågorna och våra svar om seismik.

Seismik

 • Vad är en seismisk händelse?

  En seismisk händelse uppstår när den naturliga spänningen snabbt förändras i berggrunden så att det intakta berget går i brott, alltså spricker. När stötvågen träffar markytan känns den i form av en vibration.

 • Varför uppstår det seismiska händelser?

  Vid gruvbrytning så uppstår det spänningsförändringar i bergmassan. Dessa förändringar uppstår dels på grund av att man skapar hålrum, dels på grund av att man bryter på allt större djup. Bergspänningarna fördelas på nya sätt under och runt gruvan, och då kan belastningen bli så stor att det uppstår en seismisk händelse.

 • Vad är magnitud?

  Magnitud är ett mått på en seismisk händelses storlek. Den beskriver bland annat hur mycket energi som har frigivits vid en seismisk händelse.

 • Varför har LKAB en egen lokal magnitudskala?

  För att få svar på exakt var de seismiska händelserna äger rum behövs en skala som är anpassad efter förutsättningarna. Richterskalan är framtagen för att mäta naturliga jordbävningar på stora avstånd, den mäter i en annan frekvens och är för oexakt för de mindre skakningar som uppstår vid gruvbrytning.

 • Kan man förutse händelser?

  Det går idag inte att förutse en enstaka händelse i tid, plats och magnitud. Det vi kan är att på många platser förutse när ett område troligtvis kommer att bli mer seismiskt aktivt. En ökad seismisk aktivitet resulterar ibland i att större seismiska händelser börjar ske. Därför arbetar vi idag bland annat med att stänga av produktionsområden som en förebyggande åtgärd. Vi arbetar också mer med att i detalj styra hur olika produktionsområden bör brytas ut för att minska risken för en ökad seismisk aktivitet.

 • Vid vilken magnitud påverkas ett hus?

  Vibrationer kan påverka ett hus. Det går inte att säga vid vilken magnitud. Påverkan är beroende av magnitud, avstånd till den seismiska händelsen, bergmassans kvalitet och jordlager. Påverkan beskrivs egentligen bäst med den faktiska vibration som huset utsätts för. Det är också en funktion av hur huset är grundlagt och konstruerat.

 • Finns det någon risk att hus rasar?

  Nej, så stora blir inte de seismiska händelserna orsakade av gruvbrytningen. LKAB bryter heller aldrig malm under områden där människor bor eller vistas.

 • Vilken magnitud är den största händelsen ni uppmätt, och var hände den?

  I Malmberget är den största magnituden 2,9 på den lokala skalan. I Kiruna är den största inträffade händelsen 3.2.

 • Hur fungerar seismiksystemet?

  När en seismisk händelse inträffar genereras vågor som utbreder sig i berggrunden. Geofoner som är placerade i och omkring gruvan registrerar dessa vågor och man kan då beräkna lokalisering och magnitud. Seismiksystemen består idag av cirka 200 geofoner vardera i Malmberget respektive Kiruna. Systemen expanderas mer eller mindre löpande i takt med att gruvorna går djupare.

 • Vad får man för noggrannhet?

  Det beror på geofontäckningen. Nära produktionen är noggrannheten cirka 20 meter. Utanför, som i till exempel hängväggen är noggrannheten uppskattningsvis 50-100 meter. Noggrannheten beror på hur långt bort från geofonerna händelsen inträffar, kvalitet på bergmassan, storlek och typ av händelse.

 • Vad menas med negativ magnitud?

  Magnitud beräknas i en logaritmisk skala. Magnitudskalor utformades ursprungligen för att mäta jordbävningar, då använder man en annan typ av instrument som är placerade på större avstånd från händelsen. Med utvecklingen av gruvseismologi uppstod ett behov av att kunna mäta mindre händelser på kortare avstånd. I och med det utökades magnitudskalan nedåt. Därför kan magnituden vara negativ.

 • Vad gör man med all information?

  Man använder dels informationen som en del i kunskapsuppbyggnaden för respektive område så att vi lär oss att bättre planera vår verksamhet för att minska aktiviteten. Det är också ett verktyg för att följa upp utvecklingen av hålrum och rörelser i hängvägg. Kortsiktigt så stänger vi av områden när vi ser att aktiviteten ökar inom ett specifikt område.

 • Vad betyder komponentmax som vibrationerna redovisas i?

  LKAB mäter och redovisar vibrationer på markytan vid seismiska händelser i millimeter per sekund. Värdet som redovisas kallas komponentmax, och är det största värdet som uppstår oavsett riktning på vibrationerna. Tidigare redovisades vibrationer i vertikalled, alltså lodrätt, eftersom instrumenten följde en svensk standard som föreskrev att just vertikala vibrationer skulle mätas. Instrumenten är nu utbytta, och sedan februari 2015 redovisar LKAB komponentmax.