Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitter

LKAB:s verksamhet genererar diffus damning varför det bedrivs ett aktivt arbete med att minska denna. Arbetet drivs genom särskilda arbetsgrupper vilka ser över och utvärderar genomförda damningsbekämpande åtgärder samt tar fram förslag på nya åtgärder och mer långsiktiga planer.

Exempel på löpande dammbekämpande arbete under barmarkssäsongen är bevattning, sopning och saltning av vägar, upplag, planer samt övriga dammande ytor. Exempel på mer långsiktiga åtgärder är flytt av krossar, installation av dammutsugningsanläggningar samt inbyggnation av dammande anläggningar.

Som ett led i uppföljningen av detta arbete sker regelbundna mätningar av nedfallande stoft på verksamhetsorterna. Mätningarna sker enligt den så kallade NILU-metoden (Norsk Institutt For Luftforskning). Mätningarna sker på ett antal platser spridda i samhällena i särskilda behållare vilka samlas in månadsvis.

Det nedfallande stoft som uppmäts i mätpunkterna kommer inte enbart från LKAB:s verksamhet utan även från t.ex. eldning och vägtrafik. LKAB redovisar resultatet från mätningarna i miljörapporterna samt i separata rapporter till tillsynsmyndigheten. I Sverige finns inga nationella normer, vedertagna bedömningsgrunder eller motsvarande gällande nedfallande stoft, för Svappavaara och Narvik finns dock särskilt reglerade villkor för detta. De jämförelsevärden som finns att tillgå kommer från Norsk institutt for luftforskning som har föreslagit värden för bedömning av stoftnedfall vilka redovisas i tabellen nedan.

Bedömning av stoftnedfall

Bedömning (utifrån NILU-rapport 43/91) Stoftnedfall (g/100m2, 30 dygn)
Lågt ≤ 300
Moderat 300 - 800
Högt 800 - 1300
Mycket högt ≥ 1300

Nedan presenteras hittills uppmätta resultat under innevarande år för samtliga verksamhetsorter. Lokalisering av mätpunkterna för respektive ort redovisas under kartmaterial till höger.