Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Mark och efterbehandling

Landskapsbild
Foto: Fredric Alm

LKAB:s gruvverksamhet innebär en omgivningspåverkan. Verksamheten kräver tillstånd enligt Miljöbalken vilket innebär att kraven på kunskap, uppföljning och minimering av påverkan är omfattande. LKAB:s ambition är att vara ett branschföredöme i ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

LKAB:s verksamhet tar mark i anspråk genom prospektering, gruvbrytning, förädling och transporter. Därför bedriver vi ett kontinuerligt arbete för att minimera vår omgivningspåverkan, LKAB:s verksamhet ska vara hållbar – från gruva till hamn.
Gruvverksamhet är reglerad av en lagstiftning som innebär att LKAB både har en skyldighet och ett ansvar för att leva upp till de krav som ställs på oss - men vi vill nå ännu längre. Vår uttalade vision är att vara ett branschföredöme i ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Ansvarsfull gruvdrift

LKAB tar ansvar för den påverkan vår verksamhet innebär och arbetar proaktivt mot förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i all verksamhet. Det innebär i första hand att vi minimerar påverkan men också att vi tillför samt skapar nya värden. LKAB bygger arbetet på den så kallade hänsynshierarkins fyra steg; undvika, minimera, restaurera och kompensera skada.

Det innebär att vi;

  • Utformar anläggningar så att påverkan på känsliga områden minimeras
  • Vidtar alla rimliga betydelsefulla skadelindrande åtgärder för att minimera påverkan på mark och vatten
  • Planerar för ekologisk efterbehandling av nedlagda gruvmiljöer
  • Eftersträvar att kompensera för kvarstående skada på biologisk mångfald efter att skadelindrande åtgärder vidtagits

Riktlinjer för markanvändning

LKAB utgår från särskilda riktlinjer för markanvändning, som bygger på strategin om att ansvarsfullt bedriva gruvverksamhet och minimera påverkan på människa, miljö, samhälle och andra näringar. Strategin för att bedriva gruvverksamhet, parallellt med andra näringar, utmärks av tidiga, proaktiva och kontinuerliga dialoger samt frivilliga och affärsmässiga överenskommelser med berörda parter. LKAB eftersträvar att nå överenskommelser genom ett gott samarbete – baserat på respekt och förståelse för andra näringar och intressenter.

Samverkan mellan LKAB och rennäringen är en viktig och ständigt aktuell fråga. Gruvverksamheten påverkar onekligen rennäringen eftersom verksamheten är beroende av tillgången till mark. Därför arbetar vi utifrån ett arbetssätt där dialogen står i centrum, vilket ger ökade förutsättningar för att komma överens och hitta fungerande lösningar i frågor där parterna har motstridiga intressen.

 

Efterbehandling av verksamheten

LKAB genomför en tidig dialog med intressenter, strategisk planering och bedömning av aktuell status för olika områden som ska efterbehandlas. Enligt lagstiftningen ska efterbehandlingsplaner redan finnas med i tillståndsansökan för en verksamhet, vilket innebär att det redan i planeringsstadiet finns faktiska planer på hur efterbehandlingen ska gå till.

LKAB:s efterbehandlingsplaner, som styrs av lagar och myndighetskrav samt av egna riktlinjer och policyer, syftar till att efterbehandla landskapet så att det i efterhand kan fungera som naturområden och till att områden som inte innebär säkerhetsrisker åter ska kunna nyttjas efter att gruvverksamheten upphört. LKAB strävar efter att utföra ekologisk efterbehandling med syfte att minimera påverkan på den biologiska mångfalden.

Det är LKAB:s ansvar och skyldighet att återställa områden genom planerad efterbehandling och skapa nya miljöer som blir en naturlig del av omgivningarna. Vid efterbehandlingsarbetet, som bedrivs successivt och efter avslutad gruvverksamhet, ska hänsyn tas till säkerhets-, miljömässiga, ekonomiska och estetiska aspekter.

Här hittar du LKAB:s riktlinjer för markanvändning