Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Miljö Södra

 • Vem ska jag vända mig till vid frågor som rör miljö i Malmberget?
 • Vem ska jag vända mig till vid frågor som rör miljö i Svappavaara?
 • Hur hanteras mina synpunkter?

  När du lämnar en synpunkt, fråga eller ett klagomål via telefon, formulär eller epost ansvarar respektive orts miljöingenjör inom LKAB för att sammanställa ett svar. Detta kan ta olika lång tid beroende på ärendets komplexitet. Miljöingenjören lämnar besked om när du kan förvänta dig ett svar kort efter att de nås av ditt ärende. Observera att detta gäller under kontorstid. I samband med kväll, helg eller semestertider kan svar dröja.

 • Vad gör LKAB för att motverka damning från Kaptens- och Fabiangroparna?

  LKAB är medveten om att det i perioder förekommer besvärande damning från kaptens och Fabiangropen. Tyvärr är det svårt att utföra damningsbekämpning fullt ut i de områdena de det inte är säkert att närma sig rasriskområden med fordon. I Kaptensgropen nyttjar LKAB ett sprinklersystem under perioden maj- oktober, under förutsättning att det inte är risk för frysning. I perioder har vi problem med anläggningen. Det kan bero på skadade ledningar eller störningar i tillhörande vattenmagasin, Fredrikabassängen. Bassängen fylls på via det kommunala vattenverket varje morgon/natt. Kommunen kan av naturliga skäl inte prioritera bassängen i situationer med vattenbrist.

  Sprinklersystemet, som är automatiserat, är igång dagligen mellan kl 06-19. Bevattningen sker i sekvens fördelat över 40 minuters bevattning (10 minuter per ventil) och därefter 3 timmars vila, sedan återupprepar sig sekvensen till kl 19. Tiderna på sekvensen är satt utifrån vattentillgången.

 • Vad gör LKAB för att motverka damning från industriområdet i Vitåfors?

  LKAB är medveten om att det i perioder förekommer störande damning från LKAB:s industriområde i Vitåfors, särskilt i samband med torr väderlek och vind. LKAB utför därför under barmarksperiod då risk för frysning inte förekommer sopning med uppsugning och tre bevattningsbilar som cirkulerar området och utför åtgärder där det är möjligt. I samband med bevattning saltar vi också delar av området. Vi utför löpande sådd av blottade ytor så som vägrenar, vilande deponier och andra ytor som inte nyttjas vid produktion. Vi planeter också träd för att minska att vinden får fart inom industriområdet och för med sig dammet mot samhällena. Vintertid är det svårare att utföra dammbekämpning. Under de tidiga vårmånaderna är det extra besvärligt då vi inte har ett skyddande snötäcke och på grund av frysning inte kan använda vatten. Vi asfalterar löpande ytor av industriområdet som är lämpliga för det för att minska damning och underlätta bekämpning.

 • Vad gör LKAB för att motverka damning från industriområdet i Svappavaara?

  LKAB är medveten om att det i perioder förekommer störande damning från LKAB:s industriområde i Svappavaara, särskilt i samband med torr väderlek och vind. LKAB har därför sommartid en sop-,sug- och bevattningsbil som cirkulerar området och utför åtgärder där det är möjligt. I samband med bevattning saltar vi också delar av området. Vi utför löpande sådd av blottade ytor så som vägrenar, vilande deponier och andra ytor som inte nyttjas vid produktion. Vi planterar också träd för att minska att vinden får fart inom industriområdet och för med sig dammet mot samhället. Vintertid är det svårare att utföra dammbekämpning då vi inte kan använda vatten. Vi har dock ett antal snökanoner som sprider ut en fin snödimma som stoppar upp dammet. Under de tidiga vårmånaderna är det extra besvärligt då vi inte har ett skyddande snötäcke och på grund av frysning inte kan använda vatten.

 • Hur kontrollerar och mäter LKAB damning i Malmberget?

  LKAB kontrollerar mängden damm, eller nedfallande stoft som det också kallas, månadsvis genom en metod som heter NILU. Det är enkelt förklarat en burk som står på ett stativ där dammet faller ner. Provet torkas och vägs och mängden stoft per 100m2 räknas fram. Du ser mätpunkternas placering och uppmätta resultat här. Utöver det tar LKAB även snöprov en gång årligen, vanligtvis i mars. Snöprovtagningen går till så att LKAB tar ett prov från snötäcke till barmark. Provet torkas och vägs och mängden stoft per 100m2 räknas fram.  Från snöprovet kan även annat kontrolleras, som pH. För mer information se miljörapport.

  LKAB kontrollerar även mängden små dammpartiklar löpande i Malmberget vid Myranskolan och vid Gunillaskolan.

  För mer information se miljörapport.

 • Hur kontrollerar och mäter LKAB damning i Svappavaara?

  LKAB kontrollerar mängden damm, eller nedfallande stoft som det också kallas, månadsvis genom en metod som heter NILU. Det är enkelt förklarat en burk som står på ett stativ där dammet faller ner. Provet torkas och vägs och mängden stoft per 100m2 räknas fram. Du ser mätpunkternas placering och uppmätta resultat här. Utöver det tar LKAB även snöprov en gång årligen, vanligtvis i mars. Snöprovtagningen går till så att vi tar ett prov från snötäcke till barmark, provet torkas och vägs och mängden stoft per 100m2 räknas fram. Från snöprovet kan även annat kontrolleras, som pH. För mer information se miljörapport.

  LKAB kontrollerar även luftkvalitet kampanjvis i Svappavaara vid skolan.

  För mer information se miljörapport.

 • Var kan jag hitta mer information om miljö?

  Läs gärna våra miljörapporter som ger en sammanfattad bild av läget för respektive ort. Du hittar dem här. I vår års- och hållbarhetsredovisning hittar du också information. Det finns också ett antal artiklar att läsa på våran hemsida.

 • Hur mäts buller i Malmberget?

  LKAB kontrollerar buller via mätningar som görs av extern konsult en gång per år. Vilka bullernivåer som tillåts styrs av verksamhetens villkor: Fr.o.m. den 1 januari 2017 får verksamheten utomhus vid bostäder inte överstiga:
  50 dBA dagtid (kl. 07-18)
  45 dBA kvällstid (kl. 18-22)
  40 dBA nattetid (kl. 22-07)
  För LKAB Malmberget mäts buller på fasta mätpunkter i Koskullskulle och Malmberget. Bullerkartläggning görs även utifrån bullerkällor inne på industriområdet. Utifrån denna kartläggning planeras åtgärder på industriområdet.
  För mer information, läs miljörapport för Malmberget.

 • Hur mäts buller i Svappavaara?

  En bullerutredning utförs två gånger per år i Svappavaara av en extern konsult. Bullret får inte överstiga:
  50 dBA dagtid (kl. 06-18)
  45 dBA kvällstid (kl. 18-22)
  40 dBA nattetid (kl. 22-06)
  Buller från sprängning och ljudet från varningssignal för sprängning räknas inte in i dessa mätningar. Ett stort antal bullerkällor mäts inne på industriområdet, beräkningar görs sedan på bullerspridningen till fem punkter i Svappavaara by.
  För mer information, läs miljörapport för Svappavaara.