Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Berg täckt i snö och en maskin i fjärran
Foto: Fredric Alm

LKAB-koncernen är en betydande aktör inom gruv- och metallurgiindustrin med en verksamhet som påverkar miljön. Precis som alla andra gruvbolag är LKAB beroende av tillgången till mark och vatten. Det innebär att vi har ett stort ansvar för att bedriva verksamheten så hållbart som möjligt.

För att LKAB fortsättningsvis ska vara en kvalitetsledande och hållbar leverantör av högförädlade järnmalmsprodukter behöver vi tänka hållbarhet i allt vi gör. Vårt arbete präglas av miljöhänsyn vilket innebär att vi arbetar med kvalitetshöjande insatser i hela koncernen.

Vi har ett ansvar för att säkerställa att resurser finns tillgängliga för att nå våra ambitiösa miljö- och energimål likväl som vi har ett ansvar för att utbilda och motivera våra medarbetare och leverantörer till delaktighet i vårt miljö- och energiarbete.

Skyldigheter och ansvar

Genom ökad medvetenhet och kraftfulla åtgärder för ett än mer miljö- och klimatsmart LKAB har utsläppen av stoft, svaveldioxid och fluor halverats sedan 1980 – samtidigt som pelletsproduktionen mer än tredubblats under samma period. Vår övertygelse är att hållbara lösningar alltid är en vinst, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

LKAB ska som minimum uppfylla gällande lagar, bestämmelser och övriga krav inom miljö- och energiområdet i de länder där vi är verksamma. Men vi vill nå ännu längre. LKAB ska skapa välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. Vi ska på ett ansvarsfullt sätt tillvarata Sveriges järnmalmsresurser och säkra uthållig konkurrenskraft och långsiktigt värdeskapande.

LKAB har infört en rad åtgärder för att minska miljöpåverkan genom fokus på centrala miljöfrågor. Det handlar om insatser för att minska energiförbrukningen, energieffektivisera och säkra energiförsörjningen samt om insatser för att minska utsläpp till luft och således minska påverkan på den omgivande miljön. Vidare arbetar vi aktivt för att reducera utsläpp till vatten och säkerställa god kvalitet i våra omgivande vattendrag. Vi arbetar också för att öka återvinningsgraden och reducera landskapspåverkan. Våra markanvändningsriktlinjer innebär bland annat att vi strävar efter att efterbehandla ekologiskt och minimera påverkan på den biologiska mångfalden.

Miljöpåverkan

LKAB:s gruvverksamhet medför en miljöpåverkan på omgivande landskap och samhälle, i form av utsläpp till luft och vatten, buller, vibrationer och markpåverkan. Därför har vi ett stort ansvar för att ständigt förbättra energiprestandan, förebygga och minimera miljöpåverkan.

Vi arbetar med miljö- och energifrågan på flera fronter och går i bräschen för en hållbar gruv- och stålindustri. Under 2016 initierade LKAB, tillsammans med Vattenfall och SSAB, ett projekt för en koldioxidfri stålindustri.

Vi har antagit flera ambitiösa miljö- och energimål för vår verksamhet. Ett exempel är att reducera utsläppen av växthusgaser med 12 procent jämfört med 2015- års nivåer till och med 2021. Ett annat exempel är att minska koldioxidutsläppen med 20 procent per ton färdiga produkter till 2020.

Här kan du läsa mer om LKAB:s energi- och klimatarbete