Artboard 1Artboard 1Checkmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Här hittar du nyckeltal från LKAB-koncernen.

Produktion och produktivitet

Produktion järnmalmsprodukter, Mt
  2016 2015 2014 2013 2012
Division Norra 15,2 13,8      
Division Södra 11,7 10,7      
Totalt 26,9 24,5 25,7 25,3 26,2
Varav pellets 24,0 22,2 23,2 23,1 23,8
Varav fines 2,9 2,3 2,5 2,2 2,4
Leveranser järnmalmsprodukter, Mt
  2016 2015 2014 2013 2012
Division Norra 15,5 14,2      
Division Södra 11,5 10,1      
Totalt 27,0 24,2 26,0 25,5 26,3
Varav pellets 22,7 20,3 21,7 21,1 22,0
Varav fines 4,3 3,9 4,3 4,4 4,3
Ekonomisk översikt
  2016 2015
Nettoomsättning, Mkr 16 343 16 000
Underliggande rörelseresultat*, Mkr 1 621 1 548
Rörelseresultat, Mkr  -1 677 -7 156
Rörelsemarginal, % neg neg
Årets resultat  -978 -5 686
Operativt kassaflöde, Mkr  -2 762 -2 348
Avkastning på eget kapital, %  neg neg
Nettoskuldsättningsgrad, %  20,7 10
Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr  3 341 6 354
Avsättningar till samhällsomvandling per balansdagen, Mkr  13 062 12 234
*Underliggande rörelseresultat redovisas i Not 43 på sidan 117 i Års- och hållbarhetsredovisningen.
Hållbarhet översikt
  2016 2015
Anställda, antal (medelantal) 4 224 4 463
Varav kvinnor, % 20,6 20
Varav kvinnliga chefer, % 19,5 17,7
Olycksfall med frånvaro per miljon arbetstimmar (olycksfallsfrekvens) 6,9 6,9