Till startsidan
AppleMark\n

Investerare

LKAB koncernens upplåning hanteras centralt av LKAB Treasury Center med syfte att säkerhetsställa effektivitet och samordning av koncernens finansieringsbehov samt att centralt hantera koncernens refinansieringsrisk.

LKAB koncernen har kreditlöften på totalt 5,5 miljarder kronor. Därutöver har LKAB koncernen ett MTN-program och ett företagscertifikatprogram, vilka beskrivs nedan.

MTN-program

LKAB har ett MTN-program för utgivning av företagsobligationer, så kallade Medium Term Notes, till ett maximalt belopp om 7 miljarder kronor. LKAB kan under detta program emittera företagsobligationer i svenska kronor eller euro med löptid om minst ett år. Utgivna företagsobligationer kan i enlighet med programmets allmänna villkor punkt 9 inlösas i förtid i det fall svenska statens ägande av LKAB skulle understiga 100 procent, ett s.k. ägarförbehåll. Detaljerad information avseende MTN-programmet och riskfaktorer ges i Grundprospekt MTN-program - LKAB. Slutgiltiga villkor för utestående obligationer återfinns i LKAB SLUTGILTIGA VILLKOR LÅN 101 respektive LKAB SLUTGILTIGA VILLKOR LÅN 102.

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagsobligationer

Danske Bank, Danske Markets tel. 08-568 805 77
Handelsbanken Capital Markets tel. 08-463 48 39
Nordea Markets tel. 08-614 87 53
SEB Capital Markets tel. 08-506 232 20
Swedbank tel. 08-700 95 26
Svenska Handelsbanken AB (publ) är ledarbank för MTN-programmet

Företagscertifikatprogram

LKAB har ett program för utgivning av företagscertifikat till ett maximalt belopp om 5 miljarder kronor. LKAB kan under detta program emittera företagscertifikat i svenska kronor eller euro med löptider som är kortare än ett år. Utgivna företagscertifikat kan i enlighet med programmets allmänna villkor punkt 5.1 inlösas i förtid i det fall svenska statens ägande av LKAB skulle understiga 100 procent, ett s.k. ägarförbehåll. Detaljerad information avseende företagscertifikatprogrammet ges i Informationsbroschyr - LKAB Företagscertifikatprogram.

Emissionsinstitut för köp och försäljning av LKAB:s företagscertifikat

Danske Bank, Danske Markets tel. 08-568 805 77
Handelsbanken Capital Markets tel. 08-463 48 39
Nordea Markets tel. 08-614 94 79
SEB Capital Markets tel. 08-506 231 73
Swedbank tel. 08-700 95 26

Handelsbanken Capital Markets är ledarbank för företagscertifikatprogrammet.

MTN-program samt företagscertifikatprogram