Till startsidan

Maria Berge på TGOJ fjärrstyr loket längs med bangården i Kiruna för att koppla på vagnar.

Policyer

För att vi på LKAB ska uppnå våra mål har vi ett antal policyer och värderingar till vår hjälp.

Personalpolicy

Vår personalpolicy ska bidra till att vi är och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Läs mer om personalpolicy här.

Kvalitetspolicy

LKAB skall överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt vi gör och varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.

Miljö- och energipolicy

LKAB har ett ansvar att ständigt förbättra vår energiprestanda, förebygga och minimera vår miljöpåverkan. Målet är en långsiktig hållbar verksamhet. Läs mer om miljö- och energipolicy här.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsplatserna på LKAB ska vara trygga, säkra och utvecklande. Alla medarbetare har och tar ansvar för egen och andras säkerhet. Läs mer om arbetsmiljöpolicy här.

Uppförandekod

LKAB har en tydlig hållning vad gäller affärsintegritet Läs mer om uppförandekoden här.

Kommunikationspolicy

LKAB ska ge omvärlden, medarbetare och andra intressenter en rättvisande bild av företaget och dess verksamheter. Läs mer om kommunikationspolicyn här.

Finanspolicy

I finanspolicyn för LKAB-koncernen och Treasury Center anges övergripande mål och riktlinjer för koncernens finansverksamhet. Läs mer om finanspolicyn här.