Till startsidan
F050 malmvagnar i bistert vinterklimat.

LKAB:s strategi

LKAB utveck­lar, tillverkar och säljer produkter för järnframställ­ning. Våra produkter ska tillsammans med vår tekniska support skapa ett mervärde hos våra kunder som överträffar våra konkurrenters erbjudanden.

Strategin bygger på ett teknologiskt ledarskap där FoU- verksamheten intar en viktig roll för att utveckla och stärka företagets ledande position. Tillsammans med ett effektivt resursanvändande skapas förutsättningar för uthållig konkurrenskraft. LKAB arbetar proaktivt med att finna lösningar som motsvarar samhällets och kunder­nas krav och förväntningar inom dessa områden.

Viktiga strategiska aktiviteter

LKAB har historiskt sett utvecklats från att enbart vara en råvaruproducent till att bli en leverantör av förädlade järnmalmspellets. Genom framsynt och innovativt arbete har LKAB under det senaste decen­niet investerat i kompetens och anläggningar och är därmed en leverantör av ”Performance in Ironmaking” med ett starkt varumärke respekterat av kunder, leve­rantörer och konkurrenter.

LKAB:s uttalade strategi är att växa med kunderna, både för att undvika att LKAB blir marginaliserat på sina huvudmarknader och för att stärka konkurrens­kraften. De strategiska investeringar som LKAB ge­nomfört i produktionsstrukturen som pelletsverk, järnväg och hamn, 2004 – 2009 öppnar helt nya möjligheter att växa till ett företag som levererar 35 – 40 miljoner ton genom investe­ringar i ny gruvkapacitet.