Till startsidan

Besökare studerar prospektering i området för Lappmalmen 

Prospektering är kunskapsinhämtning

LKAB bedriver prospektering för att säkra gruvdriftens långsiktiga behov av järnmalm och är en viktig form av kunskapsinhämtning. Målet är att ha 20 års framförhållning för att trygga utvecklingen av produktion och omgivande samhällen.

Tillstånd att undersöka

För prospekteringsarbete krävs först och främst ett undersökningstillstånd enligt minerallagen som beviljas av Bergmästaren (Bergstaten). Ett undersökningstillstånd innebär dock i sig inte att man har tillstånd att utföra arbeten. För detta krävs att man skickar ut och får en så kallad arbetsplan godkänd. Den beskriver vad, hur och när man tänkt utföra prospekteringsarbetet.

Viktigt information

Arbetsplanen skickas ut till samtliga berörda sakägare i området. Sakägare är i detta fall fastighetsägare till själva marken där man önskar prospektera, berörd sameby samt om det finns några övriga kända innehavare av särskild rätt i området. Därutöver finns särskilda regler för olika tillfällen. Om prospekteringsarbete till exempel utförs närmare än 200 meter från bostadshus eller fritidshus skall dessa informeras särskilt. LKAB har en 125 år lång historia av gruvdrift och prospektering. Med kunskap och erfarenhet lägger LKAB ned stor kraft på samråd och försöker lösa de problem eller olägenheter som kan uppstå.

Markpåverkan

Prospekteringsborrning i sig innebär inget stort intrång. Borriggarna är små mobila enheter som oftast inte lämnar några större spår efter sig. I känsliga områden sker borrningen på frusen mark med transporter ovanpå snön för att minimera all påverkan. Efter borrningen är det synliga resultatet ett cirka fem centimeter grovt borrhåll med en röd plasthylsa som markerar platsen.

Koncession och tillstånd

Prospektering är bara första steget i en lång väg fram till en eventuell gruvbrytning. Om undersökningarna skulle visa att det finns en brytvärd mineralfyndighet i området kvarstår flera stora beslut och prövningar innan en gruva skulle kunna bli verklighet. Bland annat måste man ansöka om bearbetningskoncession hos Bergsstaten och om ett miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen. I samband med miljöprövningen sätter domstolen också de villkor som en ny verksamhet ska leva upp till. I dessa tillståndsprövningar vägs olika intressen mot varandra och det finns gott om tillfällen för motstående intressen att göra sina röster hörda. Hela processen, inklusive eventuella markfrågor, kan ta allt emellan 5 till 15 år och ibland längre än så.

LKAB:s malmbas

Malmbas är summan av mineralreserv och mineraltillgång förutom antagen mineraltillgång. Begreppet används internt i LKAB för att kunna värdera hur stor produktionspotentialen är och hur länge en fyndighet räcker vid en viss produktionstakt.

Diamantborrning i Malmberget.

Borrkärnor.

Besökare vid ett prospekteringsområde.

Borrigg på prospekteringsområde.